Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu

Nemám záujem o zľavy a propagačné akcie, chcem skryť lištu.

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho Forcamping s.ro, so sídlom Veselská 699, 199 00 Praha 18 - Letňany, identifikačné číslo: 24295825, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C 194007, a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho. Sídlo predávajúceho neslúži pre komunikáciu ani na korešpondenciu, viď kontakty.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku, majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú právne predpisy.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje Forcamping ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).


Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, Forcamping v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dĺžku platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste Forcamping zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.

Predĺžená záruka - táto záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takom prípade záručný list vždy obsahuje zhora uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

II. Záručná doba

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru.

Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Ak ide o veci použité, nezodpovedá Forcamping za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Túto dobu uvedie Forcamping v doklade o predaji veci a dostatočne výrazne aj u ponúkaného tovaru a v potvrdení objednávky. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

III. Záručné podmienky

I. Kupujúcemu je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

II. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: objednavky@4camping.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však firme FORCAMPING možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

III. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávnym spôsobom.

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

  1.  mechanickým poškodením tovaru,
  2.  používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom  alebo výrobcom určené,
  3.  neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  4.  tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
  5.  prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
  6.  tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
  7.  tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

IV. Forcamping má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a / alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné riadenie.
 

IV. Vybavenie reklamácie

Ak je kupujúci-spotrebiteľ, o reklamácii Forcamping rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady Forcamping vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Táto lehota nie je záväzná ku Kupujúcemu-podnikateľovi, kedy sa o reklamácii sa rozhodne najneskôr do 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Forcamping vydá Kupujúcemu-spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie - zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, zákazníkovi sa záručná doba predlžuje iba o dobu, keď bola vec v reklamácii. Zákazníkovi ostáva pôvodný doklad o kúpe s pôvodným dátumom nákupu. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri uplatnení reklamácie.

Po vybavení reklamácie Forcamping upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Je na dohode predávajúceho a kupujúceho, či bude vybavená reklamácia zaslaná na adresu kupujúceho alebo pripravená k odberu na predajňu.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej prevedení (tj. Spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je Forcamping oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie (1 Eur za každý začatý deň).

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom.

V. Spotrebný materiál

 Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobené obvyklým užívaním. Ak tovar používate (nie vlastníte) dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom bežného opotrebovania, ale nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu. Forcamping vždy v odôvodnení prípadného zamietnutia reklamácie uvedie, či išlo o chybu spôsobenú obvyklým opotrebením.
 
Vyššie uvedená obvyklá životnosť je firmou Forcamping vždy uvedená aj u ponúkaného tovaru, inak sa nemá možnosť tejto životnosti odvolávať.

VI. Kde reklamovat

V prípade nesúhlasu s vybavením reklamácie je k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/1, 827 99 Bratislava, IČO: 35823542, DIČ: 2020285245, internetová stránka: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line, nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/pravidla-ars.soi, je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. 

 

VII. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 1. 5. 2014 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.
Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a prevádzkach Forcamping alebo ako dokument na www.4camping.cz.